1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach funkcjonowania sklepu online.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin
 3. Sklep Internetowy ( Sklep ) – serwis internetowy dostępny pod domeną www.sklep-carmen.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia oraz zawierać z nami umowy sprzedaży
 4. Sprzedający, Usługodawca, Przedsiębiorca – Karol Stawczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Taneczny Carmen Karol Stawczyk z siedzibą w ul. Godebskiego 27a, 05-090 Raszyn posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 796-174-08-07, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG ) Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://obuwie-taneczne.pl .
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linka zamieszczonego w stopce Sklepu w dziale Informacje na każdej stronie serwisu https://obuwie-taneczne.pl/info/regulamin. Sprzedający wysyła treść regulaminu pocztą elektroniczną w pliku .pdf jako załącznik do składanego zamówienia, najpóźniej w chwili rozpoczęcia spełniania świadczenia.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego
  • b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego
  • c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego
  • d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • a) Klient może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem ( komputer, telefon ), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej np. Firefox, Internet Explorer, Edge, Opera, Chrome oraz telefonu z włączoną obsługą apletów Javy.
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Umowę mogą zawierać Klienci którzy posiadają lub nie posiadają konta w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Rejestracja zamówienia produktu(-ów) następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego transakcji, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie ( wprowadzony system bezpiecznego, szyfrowanego połączenia SSL ).
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej ( spam ),
  • d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Usługodawcy,
  • e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://obuwie-taneczne.pl , dokonać np. wyboru obuwia i jego kolorystyki, rozmiaru lub wyboru akcesoriów obuwniczych z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka
 3. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • a) przedmiotu zamówienia,
  • b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów ( jeśli występują ),
  • c) wybranej metody płatności,
  • d) wybranego sposobu dostawy,
  • e) przybliżonego terminu dostawy
 5. W celu wysłania/złożenia Zamówienia konieczne jest zaznaczenie pola z napisem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sklep Taneczny Carmen Karol Stawczyk w sklepie Sklep Taneczny Carmen umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu ( oferta zakupu ).
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "[Sklep Carmen] - Potwierdzenie zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia ( przyjęcie zamówienia ). Do tej wiadomości Sprzedający załącza regulamin wraz z innymi załącznikami takimi jak: formularz zwrotu, polityka prywatności, warunki odstąpienia od umowy.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5. DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub do wybranego punktu odbioru np. Paczkomatu Inpost.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką za pomocą KURIER48, DHL, DPD lub do Paczkomatu Inpost. Istnieje również możliwość osobistego odbioru towaru w naszym salonie obuwniczym mieszczącym się w Centrum Handlowe Land Galeria Kupców, ul. Wałbrzyska 11( 1 piętro lok. 214 ), po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numer 786-118-600 lub e-mailowym: sklep@obuwie-taneczne.pl terminu odbioru.
 3. Koszty dostawy wynoszą:
  • a) odbiór osobisty - 0.00 zł
  • b) Inpost - Paczkomaty INPOST - 15.00 zł
  • d) Poczta Polska - KURIER48 - 15.00 zł
  • e) DPD - 18.00 zł
  • f) DHL - 18.00 zł
 4. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane na stronie każdego produktu w zakładce „Koszty dostawy”, gdzie można sprawdzić szacunkowe koszty w zależności od sposobu wysyłki, jak również w czasie składania zamówienia na stronie podsumowującej zamówienie.
 5. Termin realizacji dostawy dla produktów z opcją wysyłki oznaczoną jako dostępny wynosi od 3 do 6 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Zazwyczaj przesyłka trafia pod właściwy adres dostawy w ciągu 2-3 dni roboczych.
 6. Wraz z towarem Sprzedający dostarcza potwierdzenie zakupu zawarcie umowy sprzedaży.

6. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają wszystkie składniki, w tym należny podatek.
 2. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za zamówienie:
  • a) zwykłym przelewem bankowym na numer konta: ING Bank Śląski S.A. 98 1050 1025 1000 0097 3884 5370 - bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji,
  • b) płatnością online w systemie płatności elektronicznych ( Przelewy24.pl ) - bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji,
  • c) płatnością przy odbiorze osobistym przesyłki w naszym punkcie odbioru w Centrum Handlowe Land ( płatność gotówką lub kartą ),

7. ZASTRZEŻENIA WŁASNOŚCI RZECZY

 1. Zamówione w sklepie produkty pozostają naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży.

8. SZKODY POWSTAŁE PODCZAS TRANSPORTU

 1. Dotyczy Konsumentów: W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie. Jeżeli zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady opisanych w punkcie poniżej. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

9. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu ) dni.
 2. Szczegółowa informacja o zasadach korzystania z prawa wskazanego w powyższym postanowieniu oraz ograniczeniach znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. W załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu znajduje się wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Skorzystanie z tego wzoru nie jest jednak wymagane.
 4. Sprzedający doręcza konsumentowi wraz z treścią niniejszego Regulaminu załączniki: nr 1 ( warunki odstąpienia od umowy ), nr 2 ( formularz zwrotu towaru ), nr 3 ( polityka prywatności ) oraz niniejszy regulamin ( załącznik nr 4 ). Doręczenie ich jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku informacyjnego w zakresie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 9 – 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 5. Zwrot towaru/jego odesłanie powinien nastąpić tylko i wyłącznie na adres: Karol Stawczyk, ul. Godebskiego 27 a, 05-090 Raszyn
 6. W razie wątpliwości przed odesłaniem towaru prosimy o skontaktowanie się ze Sklepem telefonicznie pod nr telefonu: 786-118-600 lub z Biurem Obsługi Klienta za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt lub mailowym na adres: sklep@obuwie-taneczne.pl.

10. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar bez wad i odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku woli złożenia reklamacji z tytułu rękojmi, prosimy o skontaktowanie się ze sklepem w celu złożenia reklamacji z tego tytułu. Reklamacje można również kierować na adres poczty elektronicznej: sklep@obuwie-taneczne.pl w tytule wpisując - reklamacja towaru.
 3. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu; przedstawienie takiego dokumentu pomoże i przyspieszy ewentualny proces reklamacyjny. Potwierdzenie zakupu podczas składania reklamacji nie jest jednak wymagane
 4. Miejscem właściwym do składania reklamacji pisemnych, ewentualne składania reklamacji tj. wysyłki reklamowanych produktów jest wyłącznie adres: Karol Stawczyk, ul. Godebskiego 27 a, 05-090 Raszyn.
 5. W celu poprawnego złożenia reklamacji prosimy o podanie numeru zamówienia, nazwę reklamowanego towaru, szczegółowe wskazanie wady fizycznej. Ważne i niezbędne w celu popranego zgłoszenia niezgodności towaru z umową określenie swojego żądania. Można również podać informację kiedy i w jakich okolicznościach wada fizyczna została zauważona, choć ta informacja nie jest niezbędna.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, z wyjątkiem sytuacji wyłączonych przez przepisy polskiego prawa.
 7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności art. 556 – 568 Kodeksu Cywilnego.
 8. Sprzedający nie jest producentem obuwia marki Lizdance

11. REKLAMACJA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Karol Stawczyk, ul. Godebskiego 27 a, 05-090 Raszyn, mailowo: sklep@obuwie-taneczne.pl lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontakt.
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, dane do korespondencji ( np. adres e-mail ), rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

12. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.
 2. Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.
 4. Zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między naszym przedsiębiorstwem, a Konsumentem jest: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, http://wiih.org.pl.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.
 2. Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, wówczas dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
 3. Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym podmiotem publiczno-prawnym, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem będzie sąd właściwy dla naszej siedziby. Zdanie poprzednie nie dotyczy osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.

14. ZAŁĄCZNIKI

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password